Fő oldal Hirek Cégbemutató Projekt KapcsolatProjekt címe: Képzéssel a fejlesztésért - megváltozott munkaképességűek kompetencia-felmérése és képzése a MOVE Közhasznú Nonprofit Zrt-nél

Kedvezményezett: MOVE Nonprofit Közhasznú Zrt.A pályázó által megvalósítandó projekt indokoltsága

A Társadalmi Megújulás Operatív Program a munkaerőpiac kínálati oldalának fejlesztését célozza meg a foglalkoztatható korúak számának növelésével. A társadalom azon csoportjaira összpontosít, akik halmozottan hátrányos munkaerő-piaci környezetben élnek, és felzárkóztatásuk, integrációjuk speciális eszközöket igényel.


A TÁMOP 5.3.8.A2-13/1 projekt hosszú távú célja a megváltozott munkaképességű személyek nyílt munkaerőpiacon való elhelyezkedési esélyeinek javítása, ennek megfelelően a projekt stratégiai célja a cégnél dolgozó megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztathatóságának javítása.


2013 alapvető változtatásokat hozott a foglalkozási rehabilitáció területén, megteremtve annak lehetőségét, hogy a tranzitálható megváltozott munkaképességű munkavállalók elhelyezkedhessenek a nyílt munkaerő-piacon. Az elhelyezkedési esélyek növelését szolgálja az A1 kiemelt projekt is, amelynek eszközeit és tapasztalatait a Pályázó fel kívánja használni jelen projekt keretében.


A mai gazdasági helyzetben elengedhetetlen, hogy a munkavállalók olyan szaktudással rendelkezzenek, ami megfelel a keresletnek, illetve rendelkezzenek azokkal a készségekkel, és képességekkel, melyek alkalmassá teszik őket a munkafolyamatok betanulására, begyakorlására. Ehhez elsősorban mentális, felkészültségre, akaratra, motivációra van szükségük, amely feltétele tranzitálhatóságuknak.


Jelenleg a megváltozott munkaképességű munkavállalók nehezen, vagy egyáltalán nem tranzitálhatók, ezért általában bennragadnak a támogatott foglalkoztatás rendszerében. A cég szakmai tapasztalata, hogy megváltozott munkaképességű munkavállalóinak elérhető fejlődési szintje a rehabilitációs foglalkoztatás során történő betanítási időszakot követően, hosszabb- rövidebb idő után stagnál, illetve romlani kezd. A személyes fejlődés a „szinten ragadás" előbb-utóbb az önfejlesztésre irányuló igény csökkenésével jár, mely a már meglévő készségeket és ezzel párhuzamosan sok esetben a hangulatot, egészségi állapotot is rontja. Így gyakran, egy viszonylag komolyabbnak tekinthető feladat ellátására is képes munkavállaló rövid időn belül visszakerül egy minimális elvárásoknak is alig megfelelő szintre.


Az értelmileg sérült munkatársak számára a kompetencia-felméréseket követően az alapvető képzés elsősorban a mentális állapot szinten tartására, illetve javítására lenne alkalmas, míg a mentálisan nem sérült megváltozott munkaképességű munkavállalók számára munkaerő-piaci elvárásokhoz igazodó kompetencia alapú fejlesztési lehetőséget nyújtana.


A munkatársak legtöbbje életvezetési nehézségekkel is küzd, ezért a képzési lehetőség nekik is segítséget nyújthat a további munkaalkalmasságuk fenntartásában.


Emiatt kiemelkedően hasznos lenne - a mentális szintjük megőrzésére irányuló rehabilitációs tevékenység mellett - kompetenciáik fejlesztése, a saját lehetőségeik és korlátaik figyelembe vételével történő, készségeiket megerősítő és javító alapvető képzés lebonyolítása. A több hónapos képzés, az egyes tananyagegységek sokszínűsége, majd az azt követő támogatói tevékenység lehetőséget biztosítana arra, hogy a fejlesztési folyamat „újra meginduljon" bennük, az elsajátított ismeretek a résztvevőkben alaposan rögzüljenek, azok mindennapi tevékenységükbe beépüljenek, ezáltal képessé váljanak az előttük álló változások felmérésére, a változások kezelésére és motiváltakká váljanak a saját sorsuk irányításával kapcsolatban, ezzel is növelve munkaerő-piaci esélyeiket.


Mivel a társaság érvényes akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkezik, ez a pályázat megteremti a lehetőséget a cégnél dolgozó nagy létszámú megváltozott munkaképességű munkatárs számára, hogy az alapvető képzés elvégzése révén nagyobb eséllyel állják meg helyüket a nyílt munkaerő-piacon.
Program rövid összefoglalása

A Pályázó a TÁMOP 5.3.8.A2-13/1 kódszámú pályázati projekt keretében a megváltozott munkaképességű munkavállalók nyílt munkaerőpiacra történő visszavezetésének megvalósítása érdekében készség- és kompetenciafejlesztő Alapvető képzés lebonyolítását valósítja meg a pályázat során.


A cég megváltozott munkaképességű munkatársának kompetencia vizsgálata alapján kerülnek kiválasztásra a képzések résztvevői, és kerülnek megújításra a személyes rehabilitációs tervek. A projekt eredményeképp kialakításra kerülnek az oktatótermek, beszerzésre kerülnek az IT eszközök és irodabútorok, illetve megtörténik a Pályázó 10 telephelyén 659 fő megváltozott munkaképességű munkavállalójának kompetencia-felmérése, majd a felmérés eredményének kiértékelése alapján bevonásra kerül az alapvető képzésbe 200 munkavállaló, akiknek legalább 75%-a majd sikeresen elvégzi a képzést.


A következő pontokban részletesen bemutatott tevékenységek mindegyike a projekt céljainak megvalósulását támogatja. Az eredmények révén jelentősen javulnak a megváltozott munkaképességű személyek nyílt munkaerőpiacon való elhelyezkedési esélyei, javul foglalkoztathatóságuk, továbbá emelkedik a munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek szolgáltatási színvonalának minősége. A tranzitálhatóság elősegítését célzó tevékenység sikeressége érdekében a társaság egy részletes szakmai és projekttervet dolgozott ki.
Tevékenységek bemutatása

A projekt 2 fő szakaszában (Projekt előkészítés, Projekt megvalósítás) az alábbi tevékenységeket kívánja a Pályázó megvalósítani:


 1. Projekt előkészítés szakasz

A projekt összetettségéből adódóan alapos tervezést és előkészítést igényel a projekt a sikeres megvalósítás érdekében. A tervezés során a szakmai csapat a cég rehabilitációs munkatársaival közösen előzetes igényfelmérést bonyolított le a képzési motivációt, témákat érintően a teljes megváltozott munkaképességű munkavállalói kör bevonásával. Ekkor történt meg az oktatóterem fizikai infrastruktúrájának tervezése is, amelybe beletartozik az oktatótermek kialakítása, annak berendezése, oktatóeszközök beszerzése.

A Pályázó a kompetencia-felmérés elvégzésére, a képzési tevékenység ellátására, valamint a képzési monitoring és minőségbiztosítási tevékenységre külső szolgáltatót tervez igénybe venni, amelyek lehetséges beszállítójáról, vagy beszállítóiról, várható költségeikről is ebben a projekt szakaszban szükséges előzetesen tájékozódni.

A tervezési szakaszban emellett a projektben résztvevő szakmai munkatársak, másrészt a műszaki megvalósításban résztvevő munkatársak kiválasztása is megtörténik.

A projekt előkészítési szakasz főbb tevékenységei:

 1. A projekt menedzsment tagjainak, szakmai megvalósítóinak kijelölése, feladatkörük és munkavégzési időszakuk meghatározása

 2. Szakmai tervet készítő, és beszerzési - közbeszerzési tevékenységet végző cég kiválasztása, megbízása

 3. Megváltozott munkaképességű munkatársak tájékoztatása a pályázat lehetőségeiről

 4. Előzetes igényfelmérés megváltozott munkaképességű munkavállalók körében

 5. Eredmények kiértékelése, ez alapján képzési terv összeállítása

 6. Készség- és magatartás alapú felmérés elvégzésére alkalmas cégektől előzetes árajánlatok bekérése

 7. Külső képző cégektől előzetes árajánlatok bekérése

 8. Szakmai terv készítése

 9. Pályázati anyag összeállítása

 10. Beszerzési és a Közbeszerzési tevékenység előkészítése

 11. Pályázat benyújtása


 1. Projekt megvalósítási szakasza

A projekt megvalósítási szakaszában a cég menedzsmenti, adminisztrációs, műszaki, szakmai és módszertani tevékenysége kerül bemutatásra, amelyek a kitűzött célok eléréséhez szükségesek.

A projekt céljainak eléréséhez a projekttevékenységek három szakaszra bontva kerül ismertetésre, melyek a következők:


Műszaki felkészítés

A projekt átfogó célja a megváltozott munkaképességű munkavállalók nyílt munkaerő-piaci integrációja az alapvető képzés révén. A képzési helyszínek infrastrukturális fejlesztése a műszaki felkészítés tevékenységei révén valósul meg, mivel a Pályázó jelenleg nem rendelkezik mindenhol oktatóteremmel, illetve nem áll rendelkezésre megfelelő informatikai eszközpark. Ezek a tevékenységek elengedhetetlenek a képzés megkezdéséhez, így a kapcsolódás egyértelmű a tevékenységek és a kiemelt projekt átfogó célja között.

Az infrastrukturális fejlesztés magában foglalja a képzési helyszínek alkalmassá tételét az oktatási tevékenységre, amely a következő projektelemekből tevődik össze:


Szakmai felkészítés

Szakmai felkészítés során elvégzett tevékenységek biztosítják a projekt megvalósulásának szakmaiságát, illetve biztosítják a munkaerő-piaci szolgáltatás személyre szabottságát, ezáltal illeszkednek a vonatkozó operatív program célkitűzéseihez.

A Pályázó a megváltozott munkaképességű munkavállalók munkaerő-piaci integrációját a következő szakmai tevékenységekkel tervezi segíteni:

 1. A szakmai felkészítés első lépése az előkészítő szakaszban kiválasztott, magas szakmai kompetenciákkal rendelkező szakértői gárda bevonása, a meghatározott munkatársak meglévő munkaköri leírásainak módosítása. A szakmai megvalósítók kiválasztása és a szakmai közreműködés biztosítja a projekt szabályszerű, magas szakmai színvonalú lebonyolítását, így a projekt átfogó céljainak megvalósítását, kapcsolódva ezzel is az operatív programhoz.

 2. A szakmai megvalósítást a belső munkatársak mellett bevonásra kerülnek a kompetencia­felmérést, a képzési tevékenységet, valamint a képzések monitorozását és minőségbiztosítást végző külső szolgáltatók.


Elengedhetetlen a külső szakemberek (kompetencia felmérést végző szakemberek, szakképzett oktatók, monitoring szakemberek) és a belső szakmai támogatói tevékenységet végző munkatársak aktív, széles körű együttműködése, hiszen csak a felmérési, a foglalkozási rehabilitációs, a szakmai támogatói, a képzési, a monitoring és minőségellenőrzési tevékenységet végzők közös, magas színvonalú munkájával valósítható meg a projekt átfogó célkitűzése, a képzési résztvevők integrációjának hatékony előkészítése.

 1. A szakmai együttműködési megállapodás aláírása A1 konzorciummal kiemelkedően fontos eleme a szakmai felkészítési szakasznak, hiszen az informatikai a munkaerő-piaci szolgáltatói hálózat, a kompetencia-felmérés, a képzési módszertan és tananyag átvételének jogosultsága nélkül nem sajátíthatóak el a Portál hozzáférési, használati és módszertani ismeretei. Az együttműködés aláírásával a Pályázó bekapcsolódik, majd a projekt során aktívan közreműködik az országos munkaerő-piaci szolgáltató és szakmai támogató hálózatban. Ez elsősorban hálózati eseményeken történő részvételt, valamint a hálózati évkönyv elkészítéséhez segítséget nyújtó anyagok elkészítését és szolgáltatását jelenti.

 2. Az A1 kiemelt projekt együttműködési megállapodásának megkötése után a hálózati tevékenység mellett megkezdődik a szakmai-módszertani felkészítés is, amelyet a Konzorcium biztosít a Pályázó szakmai munkatársai, megvalósítói számára. Ennek során a projektbe bevont szakmai megvalósító szakemberek elsajátítják a Képzési és Rehabilitációs Menedzsment Szoftver használatát; az Integrált informatikai rendszer és közösségi tér portál felépítését; a munkáltatói, a munkavállalói munkaköri profilok, munkaerő-piaci szolgáltatói adatbázisok használatát; a készség-, szakmai és magatartás alapú kompetencia felmérések felépítését, módszertanát, adminisztrációját; valamint az alapvető képzés tananyagának felépítését, tartalmát, képzési módszertanát, adaptációs lehetőségeit.

 3. A projektbe bevont célcsoport tagjai a cég minden megváltozott munkaképességű munkavállalója, akik bevonásukra, részvételükre és adataik Portálon történő felhasználására vonatkozóan együttműködési megállapodást írnak alá. Részükre a készség-, szakmai- és magatartás-alapú kompetencia-felmérések elvégzése, eredményeinek kiértékelése külső szakértők bevonásával történik.

 4. A felmérések eredményét a külső szakértők, a cég belső rehabilitációs szakemberei és a szakmai megvalósítók egyeztetik, adatait feldolgozzák, majd visszavezetik a megváltozott munkaképességű munkavállalók felülvizsgált személyes rehabilitációs tervébe, majd ez alapján meghatározásra kerülnek az egyéni képzési tervek.

 5. Megtörténik a képzési résztvevők kiválasztása.

 6. A képzésbe bevont munkatársak kiértesítésével, érzékenyítésével, felkészítésével

és a képzési csoportok összeállításával megkezdődik a projekt szakmai és támogatói tevékenységét nyújtó mentorok, szupervízorok és az oktatásszervezők aktív együttműködése a munkavállalókkal, biztosítva ezzel a képzések előkészítésének és megvalósításának megfelelő szakmai színvonalát, a költséghatékonyságot és a fenntarthatóságot.

A szakmai felkészítés során a cég összes megváltozott munkaképességű munkavállalója elsajátítja a Portál, a KÉREM szoftver és a digitális tananyag használatát is, illetve környezeti és fenntarthatósági ismereteik bővítésre kerülnek. A felkészítési tevékenységgel a munkavállalók számára elérhetővé és napra készen tarthatóvá válnak olyan ismeretek, információk, amelyek a mentori és szupervízori támogatói tevékenységgel kiegészítve jelentősen hozzájárulnak a nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedési esélyeik növeléséhez.

 1. A szakmai felkészítés szakaszának eleme az alapvető képzés tananyagainak nyomtatása, sokszorosítása is. A megvalósításra kerülő képzés hatékonyságának elengedhetetlen feltétele, hogy a résztvevők papír alapú segédlet használatával egészítsék ki az órán megszerzett ismereteiket, tapasztalataikat. A papír alapú segédlet mellett a digitális tananyag is elérhető számukra, de várhatóan ezt csak kis létszámban fogják használni.

 2. A képzési monitoring és minőségbiztosítást nyújtó, külső szakemberekkel történő együttműködés a projekt célok maradéktalan megvalósulásának feltétele. A folyamatos monitorozási tevékenység során megvalósul a képzések feltételeinek, hatékonyságának, eredményességének, az indikátorok teljesülésének és a kapcsolódó adminisztrációjának folyamatos ellenőrzése, minőségbiztosítása. A képzési monitoring szolgáltatás biztosítja emellett a pénzügyi elszámolásait alátámasztó bér-, munkaügyi-, képzési és egyéb kapcsolódó dokumentumok megfelelőségét, valamint az indikátorok teljesülésének monitorozását is.

A szolgáltatás tapasztalatainak és eredményeinek visszacsatolása után azonnal javításra kerülnek az esetleges nem-megfelelőségek, így folyamatosan biztosítva a projekt képzési tevékenységének Uniós és hazai felnőttképzési törvényi előírásaihoz igazodó szabályszerű és magas színvonalú lebonyolítását, ezáltal a projekt átfogó céljainak megvalósulását.

A hibalehetőségek, speciális feltételek ismeretében kialakított, szabályozott folyamatok, értékelések és módszertani ismeretek felhasználhatóak lesznek a későbbi, a Pályázónál tartandó képzések során is, illetve megosztásra kerülnek a munkaerő-piac további szolgáltatóival.

 1. A szakmai tevékenység egyik legfontosabb és folyamatosan biztosított eleme a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások nyújtása a munkatársak nyílt munkaerő­piaci elhelyezkedési esélyeinek növelése érdekében. A Pályázó által nyújtott támogatásokat részletesen a szakmai terv 1.b. pontja tartalmazza. Amennyiben bármilyen, az előzőekben nem felsorolt, tranzitálást elősegítő, rehabilitációs szolgáltatási, vagy információs igény jelentkezik a projektbe bevont munkavállalók, vagy az őket támogató szakmai megvalósítók részéről, úgy természetesen a Pályázó mindent megtesz ennek ingyenes biztosítására, elérhetővé tételére, a projekt célkitűzéseivel összhangban.

 2. A rehabilitációs szolgáltatások megalapozott, magas színvonalú biztosításának feltétele és egyben a szakmai felkészítési szakasz szerves részét képezi a nyílt munkaerő-piaci szolgáltatókkal, piaci szereplőkkel való aktív együttműködés. Ennek elősegítése érdekében a Pályázó a projekt kötelező elemeként egy, az A3 konstrukcióban nyertes munkaerő-piaci szolgáltató szervezettel megállapodást köt. Ennek keretében a cég a projekt ideje alatt és azt követően is a Szolgáltató számára részletes tájékoztatást nyújt rehabilitációs tevékenységéről, illetve biztosítja a Szolgáltató anyagainak, tájékozódási és kapcsolat­felvételi lehetőségeinek elérhetőségét munkatársai számára. A Szolgáltató ezzel párhuzamosan bemutatja szakmai tevékenységét, és elérhetővé teszi szolgáltatásait és az azokat népszerűsítő anyagait a munkavállalók számára.

Az így kialakuló naprakész információ áramlásnak köszönhetően a Pályázó egyénre szabottan nyújthat munkaerő-piaci tanácsadást a megváltozott munkaképességű munkavállalói számára, illetve felmerülő piaci keresleti igény esetén a tájékozódás és a kapcsolat felvételi lehetőségek biztosítása mellett integrációjukat ösztönözni és támogatni tudja.

 1. A Pályázó biztosítja a projekt nyilvánosságát is az ÚSZT Kedvezményezettek

Tájékoztatási Kötelezettségei című útmutató szerinti II. sz. kommunikációs csomag előírásainak megfelelően. Ezen felül további kommunikációs tevékenységek is

megvalósításra kerülnek: a megvalósítási szakasz elején sajtó-nyilvános

nyitórendezvény, a végén sajtó-nyilvános záró rendezvény kerül megrendezésre, a rendezvényekre és az oktatásokra rollup és molinó készül, a kompetencia-felmérésen részt vevő munkavállalók illetve a megvalósítók részére pedig Új Széchenyi Terv logóval ellátott termék kerül kiosztásra.

 1. Projektszintű könyvvizsgálatra is sor kerül a projekt végén, az Útmutató előírásai alapján, tekintettel arra, hogy 50 millió Ft feletti támogatású projekt került összeállításra. A tevékenység eredményeképp projektszintű könyvvizsgálói jelentés kerül kiállításra.

 2. A rehabilitációs szolgáltatások kapcsán és a kötelezően vállalandó szempont megvalósítása érdekében a Pályázó esélyegyenlőségi intézkedésként esélyegyenlőségi célcsoportot vagy annak képviselőit is bevonta a projekt tervezésébe, továbbá szabadon választott szempontként az esélyegyenlőségi munkatársat alkalmaz, illetve a Pályázó támogat esélyegyenlőségi célcsoport helyzetét javító alapítványokat, civil szervezeteket.

 3. A kötelezően vállalandó fenntarthatósági intézkedések keretében a megváltozott munkaképességű munkavállalók felkészítése során a környezet-, fenntarthatósági ismereteik is bővítésére kerülnek, továbbá szabadon választott szempontként a helyszínválasztáskor Pályázó környezetbarát közlekedési elérhetőségi szempontok érvényesítésére törekszik, illetve tudásmegosztás (képzések, műhelyek, konferenciák, megbeszélések stb.) választott körülményei környezettudatosságot tükröznek. A kötelező fenntartási tevékenységek megvalósításáról, a beruházások fenntartásának ellenőrzéséről, és az erről szóló fenntartási jelentés benyújtásáról a projekt befejezését követően évente a támogató tevékenységet ellátó rehabilitációs szakemberek mellett a projektmenedzser, a mentorok és a szupervízorok gondoskodnak, míg a létrehozott eredmények fenntartásának biztosítását adminisztrációs oldalról az oktatásszervezők látják el. Ennek részleteit az 4.a pontban bemutatott adminisztrációs terv ismerteti.

A tartós hátránnyal élő álláskeresők számára a személyre szabott, rugalmas, komplex

munkaerő-piaci szolgáltatások, és a kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások biztosítása jelenti a

sikeresség, hatékonyság kulcsát.